English   polski  
 

Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa

English   polski  

Informacje

Biblioteka

Zasady udostępniania

Zasady ogólne
1. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa (dalej jako IBC) należy do Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. Celem IBC jest udostępnianie materiałów bibliotecznych w formie cyfrowej.
3. Z zasobów IBC może korzystać bezpłatnie każdy użytkownik przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu oraz bezpłatnie, pod warunkiem, że dysponuje komputerem podłączonym do Internetu wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Status prawny zasobów cyfrowych IBC
1. Dokumenty udostępnione w IBC należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.
2. Dokumenty należące do domeny publicznej, czyli takie, do których autorskie prawa majątkowe wygasły udostępnione są do swobodnego użytku. Korzystanie z utworów tych jest nieograniczone, z zastrzeżeniem poszanowania praw autorskich osobistych ich autorów.
3. W przypadku, gdy do Biblioteki Cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast usunięte z domeny publicznej.

Zasady korzystania z zasobów cyfrowych
1. Każdy ma prawo do swobodnego dostępu do obiektów cyfrowych umieszczonych w IBC, jeśli nie mają one zabezpieczeń.
2. Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych.
3. Kopia dokumentu może być zgodnie z prawem:
    a) wykonywana na własny użytek,
    b) wykonywana dla celów naukowych i edukacyjnych bez zgody właściciela kopii cyfrowej, z powołaniem się na źródło, zacytowaniem opisu bibliograficznego i podaniem identyfikatora zasobu.
4. Dozwolone jest kopiowanie dokumentów, o ile proces publikacji ich treści nie będzie nosił znamion działalności komercyjnej, a każda kopia będzie wskazywała na źródło pochodzenia.
5. Komercyjne wykorzystanie kopii obiektów opublikowanych w IBC jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki. Podania w tej sprawie należy kierować drogą internetową na adres e-mail: biblioteka@bmino.pl lub korespondencyjnie na adres Biblioteki. Podanie powinno zawierać wyraźne określenie osoby odpowiedzialnej bądź instytucji sprawczej, rodzaj i zakres tematyczny publikacji oraz wykaz zamawianych dokumentów.
6. Kopie plików źródłowych do celów komercyjnych Biblioteka udostępnia odpłatnie. Wysokość opłat za uzyskane kopie reguluje cennik opłat za usługi reprograficzne.
7. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja,
gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż treści zamieszczonych w IBC.
8. IBC może cofnąć prawo do nieograniczonego korzystania z kopii cyfrowych dokumentów.

Postanowienia końcowe
1. Biblioteka zachowuje prawo, w wyjątkowych przypadkach, do niewyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z IBC na innych stronach WWW.
2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przerwami w działaniu IBC.